Tư vấn

  • Tư vấn xây dựng Vilas theo ISO 17025
  • Hỗ trợ tư vấn xây dựng ISO 9000:2008

 

Đào tạo

  • Thực hành phân tích thử nghiệm sản phẩm Xăng, Dầu
  • Thực hành phân tích thử nghiệm sản phẩm Khí
  • Thực hành phân tích thử nghiệm dung môi hữu cơ, hóa chất

tvdt