PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM VÀ TƯ VẤN ĐÀO TẠO

Phân tích thử nghiệm

Phòng thí nghiệm của Công ty EIC đã được công nhận đạt chuẩn theo ISO 17025, có thể cung cấp dịch vụ lấy mẫu, phân tích và thử nghiệm với tiêu chí nhanh chóng và chính xác phục vụ nhu cầu cấp bách của khách hàng..

8 2

Tư vấn đào tạo

Tư vấn xây dựng Vilas theo ISO 17025
Hỗ trợ tư vấn xây dựng ISO 9000:2008.

4145821