PHÒNG NĂNG LƯỢNG

Nguyễn Văn Mười
Tel: 0938 335 298
Mail: muoinv@eic.com.vn

Nguyễn Vĩnh Phúc
Tel: 0938 332 913
Mail: phucnv@eic.com.vn

Huỳnh Ngọc Sơn
Tel: 0938 335 625
Mail: sonhn@eic.com.vn

Võ Thanh Hùng
Tel: 0938 169 538
Mail: hungvt@eic.com.vn

Nguyễn Xuân Long
Tel: 0938 892 538
Mail: longnx@eic.com.vn

PHÒNG HÀNG HẢI - TÀI SẢN - KỸ THUẬT

Nguyễn Văn Soạn
Tel: 0938 912 538
Mail: soannv@eic.com.vn

PHÒNG HÀNG HÓA

Bùi Bạch Nhựt
Tel: 0938 336 238
Mail: nhutbb@eic.com.vn

Phạm Ngọc Hưng
Tel: 0938 119 538
Mail: hungpn@eic.com.vn

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH

Nguyễn Minh Tân
Tel: 0938 659 238
Mail: tannm@eic.com.vn

Đặng Văn Hoài Linh
Tel: 0938 695 238
Mail: linhdvh@eic.com.vn

CHI NHÁNH MIỀN BẮC

Ngô Mạnh Thưởng
Tel: 0901 505 025
Mail: thuongnm@eic.com.vn

CHI NHÁNH MIỀN TRUNG

Vương Quốc Hà
Tel: 0938 336 151
Mail: havq@eic.com.vn

CHI NHÁNH ĐÔNG NAM BỘ

Tương Duy Quân

Tel: 0938 115 635
Mail: quantd@eic.com.vn

CHI NHÁNH MIỀN TÂY

Phan Thanh Toàn
Tel: 0938 115 232
Mail: toanpt@eic.com.vn

DỰ ÁN NGHI SƠN

Nghi Sơn 01
Tel: 038 219 6430

Nghi Sơn 02

Tel: 038 597 1760