Việc giám định tổn thất tài sản kỹ thuật giúp khách hàng xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại, đề nghị sửa chữa, thay thế và ước tính sửa chữa thay thế hoặc yêu cầu bồi thường bảo hiểm, bảo hành.
KHO
Giám định tài sản kỹ thuật (cháy, rủi ro, kỹ thuật và CTXD)
  • Giám định chất lượng công trình xây dựng, nhà xưởng kho hàng
  • Đánh giá rủi ro và đề phòng biện pháp hạn chế rủi ro
  • Giám định tổn thất và phân bổ tổn thất.
  • Kiểm tra đánh giá hệ thống phòng cháy hiện hữu trong các công trình xây dựng, nhà xưởng, kho tàng
  • Giám định tình trạng và đề xuất các biện pháp cải thiện tình trạng hiện hữu để phòng tránh rủi ro.