Hàng bị tổn thất phải được giám định ngay khi phát hiện ra tổn thất tại cảng dỡ hàng hoặc tại kho nhận hàng cuối cùng. Tại thời gian và địa điểm giám định trên, người bị thiệt hại sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định nguyên nhân gây nên tổn thất cũng như mức độ tổn thất một cách chính xác và Chứng thư giám định tổn thất sẽ có giá trị pháp lý cao hơn trong việc đòi bồi thường.

 

Các sản phẩm của giám định hàng hóa tổn thất là: 

  • Xác định tình trạng thực tế hàng hóa bị tổn thất
  • Xác định số, khối lượng hàng tổn thất
  • Xác định mức độ tổn thất, nguyên nhân gây nên tổn thất (nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp)
  • Tư vấn cho Khách hàng/ Người yêu cầu giám định biện pháp xử lý và ngăn ngừa tổn thất lây lan (hạn chế tổn thất)
  • Cấp Chứng thư giám định về tổn thất để làm căn cứ đòi bồi thường???

ton that 1