Việc giám định tổn thất hàng hải sẽ đạt được hiệu quả cao nhất, khách quan bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chủ hàng và các bên liên quan khác nếu được đảm nhận bởi một tổ chức giám định độc lập và chuyên nghiệp như EIC, đồng thời Chúng tôi sẽ hướng dẫn Bạn tiến hành mọi biện pháp có thể để giảm nhẹ và ngăn ngừa tổn thất lây lan.  

Các sản phẩm cung cấp:
  • Giám định tổn thất máy móc và thân tàu
  • Giám định P&I (đâm va, hư hỏng hàng hóa, tai nạn thuyền viên, hàng nhiễm bẩn…)
  • Giám định tình trạng tàu, đánh giá rủi ro theo yêu cầu của Nhà bảo hiểm.
  • Và các dịch vụ tư vấn hàng hải khác
16 original