Tuân thủ nguyên tắc “Độc lập – Chính xác – Khách quan”, mục tiêu chất lượng của EIC:

  • Không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực của cán bộ công nhân viên và cải thiện điều kiện làm việc, nhằm thoản mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hang
  • Hạn chế đến mức thấp nhất số sai sót trong dịch vụ của mình.
  Các dịch vụ giám định kỹ thuật cao:
 
  • Thực hiện tư vấn bảo trì công trình, quan trắc công trình
  • Giám định công trình biển nổi/ cổ định
  • P&I, kiểm tra tàu và bảo hiểm định vị động (định vị lúc tàu neo)
  • Giám định và cấp chứng nhận tàu/ kho chứa vật liệu nguy hại
  • Đánh giá rủi ro và tư vấn An toàn, Sức khỏe và Môi trường
  • Khảo sát, giám định cho các thiết bị đặc biệt
  • Môi giới và các dịch vụ chuyên biệt.
  • Bảo đảm an toàn hàng hải và giao nhận.