LIÊN ĐOÀN CÁC CƠ QUAN KIỂM ĐỊNH QUỐC TẾ

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH (1999)

 

1.         Trừ khi có thỏa thuận cụ thể bằng văn bản ………………….(sau đây được gọi là “Công ty”) đảm nhận các dịch vụ theo các điều kiện chung này (sau đây được gọi là “Các điều kiện chung”) và theo đó tất cả sự cung cấp và đấu thầu dịch vụ đều được thực hiện theo Các Điều kiện chung này. Tất cả hợp đồng, thỏa thuận hoặc sắp xếp sẽ chịu sự chi phối ở mọi khía cạnh bởi Các Điều kiện chung này, chỉ ngoại trừ trong phạm vi luật pháp của nơi mà các thỏa thuận hoặc hợp đồng được tiến hành hoặc thực hiện sẽ loại trừ bất cứ điều kiện nào trong Các Điều kiện chung này và trong trường hợp đó luật địa phương sẽ được áp dụng ở bất cứ đâu nhưng chỉ ở mức độ mà luật đó không phù hợp với Các Điều kiện chung này.

 

2.         Công ty là một doanh nghiệp tham gia vào hoạt động thương mại kiểm định và thử nghiệm. Như vậy, nó:

 

2.1       Thực hiện các dịch vụ quy chuẩn như được nêu trong Điều kiện chung 6.

 

2.2       Cung cấp các dịch vụ tư vấn và dịch vụ đặc biệt theo sự đồng ý của Công ty và như đã đề cập trong Điều kiện chung 7.

 

2.3       Phát hành các báo cáo và/hoặc chứng nhận như được đề cập trong Điều kiện chung 8.

 

3.         Công ty đại diện cho những người hoặc cơ quan nơi đưa ra các hướng dẫn (sau đây được gọi là “Người ủy nhiệm”). Không bên nào khác có quyền đưa ra hướng dẫn đặc biệt về phạm vi kiểm định hoặc cung cấp báo cáo, chứng nhận trừ khi được ủy quyền bởi Người ủy nhiệm và có sự đồng ý bởi Công ty. Tuy nhiên Công ty sẽ được coi là được ủy quyển không hủy ngang để tự mình cung cấp báo cáo hoặc chứng nhận cho một bên thứ 3 nếu theo hướng dẫn của Người ủy nhiệm thực hiện một cam đoan đã được xác lập với bên thứ 3 này hoặc một cam đoan như thế hoàn toàn xuất phát từ hoàn cảnh, tập quán thương mại, thói quen hay thông lệ.

 

4.         Công ty sẽ cung cấp các dịch vụ theo:

 

4.1       hướng dẫn cụ thể của Người ủy nhiệm theo xác nhận của Công ty;

 

4.2       các điều khoản của Mẫu đơn đặt hàng tiêu chuẩn của Công ty và/hoặc Tờ thông số kỹ thuật tiêu chuẩn nếu được sử dụng;

 

4.3       bất cứ tập quán thương mại, thói quen hay thông lệ liên quan nào;

 

4.4       các phương pháp về kỹ thuật, vận hành và/hoặc cơ sở tài chính mà Công ty xét thấy là phù hợp.

 

5.         

5.1 Tất cả các yêu cầu và đơn đặt hàng cung cấp dịch vụ phải được kèm theo thông tin thông số kỹ thuật đầy đủ và các hướng dẫn cho phép Công ty có thể đánh giá và/hoặc thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu.

 

5.2       Tài liệu phản ánh cam kết được ký giữa Người ủy nhiệm và bên thứ 3 dưới dạng hợp đồng, hoặc tài liệu của bên thứ 3 như bản sao hợp đồng mua bán, tín dụng thư, vận đơn vv…(nếu do Công ty nhận) được coi là thông tin thuần túy chứ không mở rộng hay hạn chế nhiệm vụ hoặc nghĩa vụ được Công ty chấp nhận.

 

6.         Dịch vụ tiêu chuẩn của Công ty có thể bao gồm tất cả hoặc bất cứ điều nào sau đây:

 

6.1       kiểm tra định lượng và/hoặc định tính;

 

6.2       kiểm tra hàng hóa, nhà máy, thiết bị, đóng gói, thùng, công ten nơ và phương tiện vận chuyển;

 

6.3       kiểm tra bốc xếp;

 

6.4       lấy mẫu;

 

6.5       phân tích phòng thí nghiệm hoặc thử nghiệm khác;

 

6.6       khảo sát và kiểm toán

 

7.         Các dịch vụ đặc biệt giống nhau vượt quá phạm vi dịch vụ tiêu chuẩn như được đề cập trong Điều kiện chung 6 sẽ chỉ được thực hiện bởi Công ty theo sự sắp xếp cụ thể.

 

Các dịch vụ đặc biệt như vậy có tính chất minh họa không được nêu cụ thể:

 

7.1       đảm bảo định tính và/hoặc định lượng

 

7.2       hiệu chuẩn thùng, hiệu chuẩn đồng hồ và chạy thử đồng hồ;

 

7.3       cung cấp cán bộ kỹ thuật và nhân sự khác;

 

7.4       kiểm tra trước khi giao hàng theo quy định nhập khẩu hoặc hải quan bắt buộc của Chính phủ

 

7.5       giám sát các đề án dự án công nghiệp hoàn chỉnh, bao gồm đánh giá kỹ thuật, xúc tiến và báo cáo tiến độ;

 

7.6       dịch vụ tư vấn

 

8.        

8.1 Theo hướng dẫn của Người ủy nhiệm được Công ty chấp nhận, Công ty sẽ phát hành báo cáo và giấy chứng nhận kiểm tra phản ánh ý kiến với sự quan tâm đúng mức trong giới hạn hướng dẫn nhận được nhưng Công ty không có nghĩa vụ đề cập hoặc báo cáo về bất cứ sự kiện hay hoàn cảnh nào nằm ngoài hướng dẫn cụ thể nhận được.

 

8.2       Báo cáo hoặc chứng nhận được cấp sau khi thử nghiệm hoặc phân tích mẫu kèm theo nhận xét của Công ty về các mẫu đó nhưng không thể hiện bất kỳ đánh giá nào đối với số lượng lớn chứa mẫu rút ra thử nghiệm. Nếu có yêu cầu đánh giá đối với số lượng lớn này thì phải có sự sắp xếp đặc biệt được tiến hành trước với Công ty để kiểm tra và lấy mẫu số lượng này.

 

9.         Người ủy nhiệm sẽ:

 

9.1       Đảm bảo rằng các hướng dẫn cho Công ty và thông tin đầy đủ phải được chuyển tới trong thời gian hợp lý để có thể thực hiện các dịch vụ yêu cầu một cách hiệu quả;

 

9.2       Mua tất cả quyền truy cập cần thiết cho các đại diện của Công ty để thực hiện hiệu quả các dịch vụ được yêu cầu.

 

9.3       Cung cấp, nếu được yêu cầu, bất kỳ thiết bị đặc biệt và nhân sự cần thiết phục vụ thực hiện các dịch vụ được yêu cầu;

 

9.4       Đảm bảo rằng tất cả các biện pháp cần thiết được thực hiện để đảm bảo an toàn và bảo mật các điều kiện làm việc, các trang web và các cài đặt trong quá trình thực hiện dịch vụ và về phương diện này sẽ không nhờ cạy Công ty tư vấn cho dù có được yêu cầu hay không;

 

9.5       Thực hiện tất cả các bước cần thiết để loại bỏ hoặc khắc phục bất kỳ sự cản trở hoặc gián đoạn nào trong khi thực hiện các dịch vụ được yêu cầu;

 

9.6       Thông báo trước cho Công ty mọi nguy cơ hoặc nguy hiểm đã biết liên quan đến bất kỳ đơn đặt hàng hoặc mẫu thử hoặc việc thử nghiệm bao gồm như sự hiện diện hoặc rủi ro của các yếu tố hoặc vật liệu phóng xạ, độc hại hoặc gây nổ, ô nhiễm môi trường hoặc chất độc;

 

9.7       Thực hiện đầy đủ tất cả các quyền và trách nhiệm theo bất kỳ hợp đồng liên quan nào cho dù có hay không việc báo cáo hoặc chứng nhận cấp bởi Công ty bị sai sót, Công ty sẽ không có nghĩa vụ gì với Người ủy nhiệm.

 

10.       Công ty có quyền tùy ý ủy thác việc thực hiện toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của các dịch vụ được ký hợp đồng với Người ủy nhiệm cho bất kỳ đại lý hoặc nhà thầu phụ nào.

 

11.       Nếu Người ủy nhiệm yêu cầu phân tích mẫu bởi phòng thí nghiệm của Người ủy nhiệm hoặc bởi bất kỳ bên thứ 3 nào, Công ty sẽ chuyển kết quả phân tích qua nhưng không chịu trách nhiệm về tính chính xác của nó. Tương tự như vậy, nơi Công ty chỉ có thể chứng kiến phân tích bởi phòng thí nghiệm của Người ủy nhiệm hoặc bởi phòng thí nghiệm của bất kỳ bên thứ 3 nào, Công ty sẽ cung cấp xác nhận rằng mẫu chính xác đã được phân tích nhưng không chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ phân tích hoặc kết quả nào.

 

12.      

12.1 Công ty cam kết thực hiện dịch vụ với sự cẩn trọng và chuyên môn hợp lý và chỉ chịu trách nhiệm khi những điều này không được thực hiện.

 

12.2     Trách nhiệm của Công ty đối với các khiếu nại về mất mát, thiệt hại hoặc chi phí của bất kỳ sự việc và bất kỳ phát sinh nào liên quan đến bất kỳ vi phạm hợp đồng và/hoặc bất kỳ việc không thực hiện được chuyên môn hợp lý của mình sẽ không vượt quá tổng số tiền bằng……………lần số tiền phí hoặc hoa hồng phải trả cho dịch vụ cụ thể được yêu cầu theo hợp đồng cụ thể với Công ty, tuy nhiên Công ty sẽ không có trách nhiệm đối với các khiếu nại về tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả bao gồm mất lợi nhuận và/hoặc mất doanh nghiệp tương lai và/hoặc mất sản xuất và/hoặc hủy bỏ hợp đồng đã ký kết bởi Người ủy nhiệm. Trong trường hợp chi phí hoặc hoa hồng phải trả liên quan đến một số dịch vụ và yêu cầu bồi thường phát sinh đối với một trong những dịch vụ đó, phí và hoa hồng sẽ được phân bổ cho các mục đích của đoạn này bằng cách tham khảo thời gian ước tính liên quan đến việc thực hiện từng dịch vụ.

 

12.3     Tùy theo yêu cầu Công ty nhận được trước khi thực hiện dịch vụ mà giới hạn trách nhiệm của Công ty theo các điều khoản của Điều kiện 12.2 có thể được tăng lên ở con số như được thỏa thuận về việc thanh toán phí bổ sung, bằng một tỉ lệ hợp lý của phần tăng thêm trong khoản bồi thường hoặc như được thỏa thuận.

 

13.       Người ủy nhiệm sẽ bảo đảm, giữ vô hại và bồi thường cho Công ty cùng các cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Công ty đối với các khiếu nại của bất cứ bên thứ 3 nào vì mất mát, thiệt hại hoặc chi phí của bất kỳ sự việc và bất kỳ phát sinh nào liên quan đến việc thực hiện, thực hiện có chủ đích hoặc không thực hiện bất kỳ dịch vụ nào ở con số vượt quá giới hạn được đề cập trong Điều kiện 12.

 

14.       Các cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của Công ty sẽ có lợi ích của điều khoản giới hạn bồi thường và bồi thường có trong các Điều kiện chung này và có lợi từ bất cứ hợp đồng nào được ký kết bởi Công ty, đại lý và người ủy thác của những người đã nêu ở trên.

 

15.       Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề hoặc chi phí không lường trước phát sinh trong quá trình thực hiện bất kỳ dịch vụ được ký hợp đồng nào, Công ty sẽ có quyền tính thêm phí để trang trải cho thời gian và chi phí phát sinh thêm cần thiết để hoàn thành dịch vụ.

 

16.      

16.1 Người ủy nhiệm sẽ thanh toán đúng hạn không muôn hơn………ngày sau ngày trên hóa đơn liên quan hoặc trong khoảng thời gian khác như đã được Công ty đồng ý bằng văn bản các khoản phí mà Công ty đưa ra không có lãi sẽ đến hạn theo tỉ lệ……phần trăm mỗi năm kể từ ngày xuất hóa đơn cho đến khi thanh toán.

 

16.2     Người ủy nhiệm sẽ không được quyền giữ lại hoặc hoãn chi trả bất kỳ khoản tiền nào tới hạn thanh toán cho Công ty vì lý do tranh chấp, khiếu nại chéo hoặc khoản bù trừ mà nó có thể bất lợi với Công ty.

 

16.3     Trong trường hợp xảy ra sự sắp xếp hoãn thanh toán với chủ nợ, phá sản, mất khả năng thanh toán, tiếp nhận hoặc chấm dứt kinh doanh của Người ủy nhiệm, Công ty sẽ có quyền đình chỉ tất cả các hoạt động dịch vụ của mình ngay lập tức mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

 

17.       Trong trường hợp Công ty bị ngăn chặn bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty trong việc thực hiện hoặc hoàn thành bất kỳ dịch vụ nào đã được đặt hàng hoặc một thỏa thuận đã được thực hiện thì Người ủy nhiệm sẽ chi trả cho Công ty.

 

17.1     Tổng số tiền chi tiêu được thực hiện hoặc phát sinh thực tế

 

17.2     Một tỉ lệ phí hoặc hoa hồng đã thỏa thuận bằng với tỉ lệ (nếu có) của dịch vụ thực tế được thực hiện;

            và Công ty sẽ được miễn mọi trách nhiệm đối với một phần hoặc toàn bộ việc không thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu.

 

18.       Công ty sẽ được miễn trách nhiệm với Người ủy nhiệm đối với tất cả các khiếu nại về mất mát, thiệt hại hoặc chi phí trừ khi đơn kiện được đưa ra trong vòng……..tháng sau ngày mà việc thực hiện dịch vụ của Công ty làm phát sinh khiếu nại hoặc trong trường hợp có bất kỳ cáo buộc nào về việc không thực hiện dịch vụ trong vòng………tháng kể từ ngày mà theo đó dịch vụ nên được hoàn thành.

 

19.       Công ty không phải là công ty bảo hiểm cũng không phải người bảo lãnh và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý trong vai trò đó. Người ủy nhiệm nên tìm mua bảo hiểm phù hợp để ngăn ngừa tổn thất hoặc thiệt hại.

 

20.       Mọi sự thay đổi, sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ Điều kiện chung nào đều không có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản có chữ ký của một nhân viên của Công ty.