TỔN THẤT TÀI SẢN KỸ THUẬT

 

Việc giám định tổn thất tài sản kỹ thuật giúp khách hàng xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại, đề nghị sửa chữa, thay thế và ước tính sửa chữa thay thế hoặc yêu cầu bồi thường bảo hiểm, bảo hành.

 

 

Giám định tài sản kỹ thuật (cháy, rủi ro, kỹ thuật và CTXD)

 Giám định chất lượng công trình xây dựng, nhà xưởng kho hàng

 Đánh giá rủi ro và đề phòng biện pháp hạn chế rủi ro

 Giám định tổn thất và phân bổ tổn thất.

 Kiểm tra đánh giá hệ thống phòng cháy hiện hữu trong các công trình xây dựng, nhà xưởng, kho tàng

 Giám định tình trạng và đề xuất các biện pháp cải thiện tình trạng hiện hữu để phòng tránh rủi ro.


Kết nối với chúng tôi

 

© 2010 -  CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM 
32 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT:  (+84) 028 3514 9708 - Fax: (+84) 028 3514 9709 - Email: info@eic.com.vn

 © Copyright 2015 www.eic.com.vn, all rights reserved.

www.webso.vn